الفتن پښتو

د خوارجو د فتني نقلي او عقلي رد کښ مضامين

1- داعش نه د مرتکب کبيره تکفير کوي او نه سرونه خروي نو بيا هغوي خارجيان سنګه؟؟؟؟؟

Untitled-1


2- موجوده حکام او”د يو خارجي تردد“
(يوه سبق آموزحقيقي مکالمه)۔

د يو خارجي تردد حق


3-د فتنه باز خلکو د مجالسو نه اجتناب کول

د فتنہ باز خلکو مجلس نہ اجتناب

 

4- تکفير کول د چا حق دے؟

20376152