مرکزی صفحہ » الفتن پښتو

الفتن پښتو

د خوارجو د فتني نقلي او عقلي رد

image_pdfimage_print

داعش نه د مرتکب کبيره تکفير کوي او نه سرونه خروي نو بيا هغوي خارجيان سنګه؟؟؟؟؟

Untitled-1

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم د داعش د منهج نه متعلق” شکوک” رد اولني شک: داعش نه د مرتکب کبيره تکفير کوي او نه سرونه خروي نو بيا هغوي خارجيان سنګه؟؟؟؟؟ تفصيل: تاسو داعش ته خوارج وائي او خوارج هغه خلک وي چه د مسلمان حکمران خلاف بغاوت کوي او د …

Read More »